Na temelju članka 49. stavka 4. točke 34. Statuta Grada Petrinje („Službeni vjesnik“ broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18,13/18 – ispr. i 59/18 ), u svezi sa člankom 6. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 38/17), Odbor za dodjelu stipendija raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima
s područja Grada Petrinje

Za akademsku godinu 2018./2019. Grad Petrinja će dodijeliti 30 stipendija studentima
s područja Grada Petrinje u mjesečnom iznosu od =700,00 kuna u razdoblju od 12 mjeseci.

Opći uvjeti za dodjelu stipendije su sljedeći:
Stipendija se dodjeljuje samo za jednu akademsku godinu,
Pravo na stipendiju i druge oblike potpore mogu ostvariti redoviti studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Petrinje, a nisu stariji od 26 godina te studenti koji su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni / stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj.
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:
– studenti upisani u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog/stručnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija,
– studenti u statusu apsolventa, odnosno studenti koji imaju samo upisan diplomski ili završni rad u akademskoj godini za koju se provodi natječaj,
– izvanredni studenti,
– studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli manje od 50 ECTS bodova,
– studenti koji primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu, i
– studenti koji imaju odobreno mirovanje obveza u akademskoj godini u kojoj se provodi natječaj.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom PRIJAVNOM OBRASCU koji se podiže na porti Gradske uprave, I. Gundulića 2, 44 250 Petrinja ili na internetskim stranicama Grada Petrinje www.petrinja.hr.

Zahtjevu se prilažu sljedeći dokumenti:
1. životopis,
2. uvjerenje o prebivalištu (Policijska postaja Petrinja),*
3. preslika osobne iskaznice,
4. potvrdu fakulteta o redovnom upisu u akademsku godinu za koju je raspisan Natječaj,*
5. ovjeren prijepis ocjena položenih ispita s naznakom ostvarenog prosjeka ocjena i broja
ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini studija (najmanje 50 ECTS bodova),*
6. potvrde o mjesečnim primanjima članova zajedničkog kućanstva za razdoblje od 3 mjeseca
koja prethode Natječaju (za zaposlene uvjerenje o prosjeku plaće u prethodna 3 mjeseca, za
umirovljenike odresci od mirovine u prethodna tri mjeseca, za nezaposlene uvjerenje sa Zavoda za
zapošljavanje, za korisnike zajamčene minimalne naknade uvjerenje o pravu i iznosu zajamčene
minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb, uvjerenje porezne uprave o iznosu prihoda roditelja
za proteklu godinu ako roditelji imaju vlastiti obrt),*
7. dokaze o postignućima na natjecanjima i osvojenim nagradama iz područja upisanog studija te
dokaze o objavljenim znanstvenim radovima, a sve za prethodnu godinu studija (preslika postignuća
na natjecanjima, preslika osvojene nagrade, preslika objavljenog znanstvenog rada)
– dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (ako je kandidat osoba s invaliditetom, ako je roditelj
kandidata osoba s invaliditetom iz Domovinskog rata 80%, ako je roditelj kandidata ili član
zajedničkog kućanstva osoba s invaliditetom 80% i više: 8 bodova, ako je kandidat bez oba roditelja,
ako je kandidat bez jednog roditelja, ako su kandidatu roditelji razvedeni, ako su brat ili sestra
kandidata studenti, ako su brat ili sestra kandidata učenici u školama izvan mjesta prebivališta, ako
su brat ili sestra kandidata učenici u školama u mjestu prebivalištu ili su predškolske dobi, ako je
kandidat iz obitelji s četvero i više djece, ako je kandidat iz obitelji s troje i više djece na redovnom
školovanju)*
8. izjava da student nije korisnik stipendije ili nema stalnih prihoda iz drugih izvora,*
9. Privola
10. popis svih priloženih dokumenata uz Prijavni obrazac.

* Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.
Ako je prijava na Natječaj za dodjelu stipendija nepotpuna ili ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju, neće se razmatrati.

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: GRAD PETRINJA, ODBOR ZA DODJELU STIPENDIJA, I. GUNDULIĆA 2, 44 250 PETRINJA, u zatvorenim omotnicama s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA – NE OTVARATI!“

Rok za podnošenje prijava je do 14. siječnja 2019. godine. .
Odbor za dodjelu stipendija donosi odluku o korisnicima stipendije koja se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Petrinje, internetskoj stranici Grada Petrinje i putem obavijesti kandidatima. Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na odluku u roku od osam dana od dana primitka obavijesti. Pravodobno podneseni prigovor Odbor za stipendije može uvažiti, odnosno proslijediti gradonačelniku Grada Petrinje na rješavanje. Odluka po prigovoru je konačna. Nakon konačnosti odluke o dodjeli stipendije pristupa se zaključivanju ugovora o stipendiranju sa svima kojima je stipendija odobrena.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

KLASA: 604-02/18-01/29
URBROJ: 2176/06-01-18-9
Petrinja, 17.12. 2018. godine.
P R E D S J E D N I K :

Nikola BARTULIĆ v.r.

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here