U Gradskoj vijećnici održana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje na kojoj je usvojen skraćeni zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća. Održan je aktualni sat, a usvojeni su Prijedlozi Odluke o zaključivanju Sporazuma o preuzimanju TS LUG 3 u vlasništvo HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektre Sisak, Prijedlog Odluke o povlačenju tužbe u predmetu P-899/2019 (ranija oznaka P-767/201 koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu (radi istupa člana iz Društva “Vodoopskrba Kupa” d.o.o.).
Usvojena su ; Izvješće o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018., o realizaciji Plana i programa rada i Financijskog izvješća POU Hrvatski dom Petrinja za 2018. godinu, o ostvarivanju Programa rada i financijskog izvješća Dječjeg vrtića “Petrinjčica” Petrinja za 2018., o radu i financijskom izvješću Gradske knjižnice kao i Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje, te izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.

Raspravljalo se i usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za, Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenimvećinom glasova usvoje Izvješća o izvršenju Programa rada i financijskog plana Petrinjske razvojne agencije (PETRA) Petrinja za 2018. godinu Izvješća o izvršenju Programa rada i financijskog plana “Poslovne zone Petrinja” d.o.o. Petrinja za 2018. godinu.Izvješća o izvršenju Programa rada i Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Petrinje za 2018. Izvješća o realizaciji Programa rada i financijskog plana Centra za šljivu i kesten za 2018. godinu.

Vijećnici su usvojili Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i zvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna, Izvješća o realizaciji Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2018.

Usvojene su Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu, Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2018, Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izrade projektne dokumentacije za projekt Grad na Kupi.
Usvojene su Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa izrade projektne dokumentacije za projekt Povijesno – kulturna revitalizacija Grada Petrinje POVIK , o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Gradnje za projekt unapređenja infrastrukture za predškolski i školski uzrast, Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobra za 2018. godinu.
Vijećnici su usvojili i Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 31.12.2018. godine, Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje, te Odluku o komunalnim djelatnostima.

Ujedno napisljetku usvojen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti POU Hrvatski dom za zaduženje.

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, sherajte, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here